REGULAMIN

Darmowy konkurs, bez obowiązku kupna, zatytułowany „Konkursy z nagrodami – BONUS” – Laureat określony poprzez Komisję Konkursową zgodnie z regulaminem.
serwis Konkursynagrody.pl pośredniczy również w promocji konkursów organizowanych przez partnerów afilacyjnych.

Konkurs, złożony z kilku gier, rozpoczyna się 01/03/2018 i kończy 31/12/2019.

Za przetwarzanie zebranych informacji odpowiedzialna jest firma Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN.
Jeśli akceptują Państwo oferty partnerów, za przetwarzanie informacji są odpowiedzialni wskazani w danej akcji partnerzy.

Informacje te są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w Konkursie oraz, jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, otrzymywania e-maili, zastania skontaktowanym przez telefon oraz poprzez sms lub otrzymywania przesyłek reklamowych drogą pocztową od naszych partnerów.

Wszystkie pola formularza są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Treść konkursowa musi być wysłana sms na numer wskazany w formularzu konkursowym.

W konkursie jedna osoba może brać udział tylko jeden raz.

Administratorem danych jest firma Kredi UG i jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, partnerzy firmy Kredi UG.

Zgodnie z RODO dysponują Państwo prawem wglądu, rektyfikacji oraz usunięcia danych, które Państwa dotyczą. Mogą Państwo wyegzekwować to prawo kontaktując się z firmą Kredi UG przy pomocy danych kontaktowych, które znajdą Państwo na stronie Kredi UG, a jeśli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert partnerów – kontaktując się z każdym z nich przy pomocy ich danych kontaktowych.

Regulamin konkursu pod nazwą

„Konkursy z nagrodami – BONUS”

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki organizacji i uczestnictwa w konkursie, w którym uczestnik może otrzymać nagrodę po wykonaniu określonego zadania oraz uzyskaniu najwyższej oceny wykonania zadania w stosunku do oceny wykonania zadania przez pozostałych uczestników. Uczestnictwo w konkursie nie jest uzależnione od zakupu produktu lub losu albo zapłaty w jakiejkolwiek innej formie. Konkurs nie zawiera elementu losowości (dalej: Konkurs). Każdy uczestnik który się zarejestruje otrzyma również jeden z dostępnych prezentów powitalnych w postaci: starter telefon komórkowej o wartości 5 zł lub doładowanie do telefonu o wartości 5 zł lub bon zniżkowy do sklepów internetowych lub inny dostępny przedmiot lub oprogramowanie nie przekraczające wartości 5 zł.
Konkurs organizowany jest przez Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN. (dalej: Organizator)
Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w formie przekazu danych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych oraz przy użyciu sieci telekomunikacyjnej – za pośrednictwem strony internetowej www.konkursynagrody.pl oraz stron należących do organizatora. Organizator również pośredniczy poprzez strony i udostępnia konkursy swoich partnerów.
Zasady korzystania z konkursów u partnerów co organizator pośredniczy obowiązuje regulamin zamieszony u partnera współpracującego w którym organizator pośredniczy.
Zasady korzystania ze strony zostały określone w „Warunkach prawnych” wprowadzonych przez Organizatora i dostępnych na stronie www.konkursynagrody.pl

Konkurs rozpoczyna się w dniu 01/03/2018 Konkurs kończy się w dniu 31/12/2019. Czas rozpoczęcia i zakończenia konkursu, jak również czas czynności podejmowanych w toku powiadamiania o wygranej w Konkursie, określa się z uwzględnieniem strefy czasowej, w której znajduje się Polska: UTC+01:00 w przypadku czasu zimowego i UTC+02:00 w przypadku czasu letniego.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, które w czasie trwania Konkursu łączy z Organizatorem stosunek pracy albo stosunek zlecenia jak również osób fizycznych, które w czasie trwania Konkursu łączy stosunek pracy albo stosunek zlecenia ze zleceniodawcami i zleceniobiorcami Organizatora, a w szczególności z Partnerami, o których mowa w §1 ust. 3 „Polityki prywatności” wprowadzonej przez Organizatora i dostępnej na stronie www.konkursynagrody.pl. Poprzez stosunek zlecenia rozumiane jest również pełnienie funkcji w organach przedsiębiorstwa Organizatora oraz osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych, w formie których prowadzą działalność zleceniodawcy i zleceniobiorcy Organizatora. Wyłączeniem objęte są również osoby najbliższe, w stosunku do osób wyżej wskazanych, rozumiane jako wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia (dalej: Uczestnik).
Na Konkurs mogą składać się poszczególne gry, których liczba oraz rodzaj mogą zmieniać się w czasie trwania Konkursu. Uczestnictwo w jednej z gier nie wyklucza uczestnictwa w innej grze w ramach Konkursu, przy czym w przypadku, gdy Uczestnik weźmie udział w więcej niż jednej grze, w celu wyłonienia Laureata, o którym mowa w §3, w Konkursie zostanie wzięta pod uwagę wyłącznie ta gra, w którą uczestnik zagrał jako pierwszą w ramach Konkursu. Uczestnik może zgłosić się do udziału w każdej ze zindywidualizowanych gier wyłącznie jednokrotnie (dalej: Gra).
Przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem ma miejsce w sposób określony w „Polityce prywatności” wprowadzonej przez Organizatora i dostępnej na stronie www.konkursynagrody.pl.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

W celu zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
a) Użyć dostępnej na stronie internetowej funkcjonalności i wybrać jedną z Gier wyodrębnionych w ramach Konkursu.
b) Wypełnić wszystkie pola formularza wyświetlanego na stronie internetowej Gry wybranej w ramach Konkursu i wprowadzić zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym tytuł, nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej (e-mail), kod pocztowy oraz datę urodzenia. Za zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym uznaje się posłużenie wyłącznie jednym adresem poczty elektronicznej używanym przez Uczestnika.
c) Użyć dostępnej na stronie internetowej funkcjonalności „Potwierdź swoje uczestnictwo” albo „kliknij tutaj”, w sytuacji gdy Uczestnik chce ograniczyć liczbę podmiotów, którym Organizator będzie uprawniony udostępniać dane osobowe.
d) Wykonać zindywidualizowane w ramach Konkursu, wskazane na stronie internetowej zadanie, polegające alternatywnie na sformułowaniu tekstu stanowiącego slogan opisujący jakieś miejsce, usługę, rzecz firmę, owoc, zwierzę itp., albo inny tekst o zbliżonym charakterze. Tekst musi stanowić przejaw działalności twórczej uczestnika o indywidualnym charakterze, być oryginalny i nie pochodzić z innych źródeł. Tekst winien być utrwalony w języku polskim napisany poprawnie gramatycznie i powinien mieć minimum 500 znaków.
e) Wypełnić wszystkie pola formularza wyświetlanego na stronie internetowej Konkursu i wprowadzić zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym adres miejsca zamieszkania stanowiący oznaczenie ulicy i numer budynku oraz lokalu mieszkalnego, kod pocztowy, miejscowość oraz numer telefonu umożliwiający kontakt Organizatora z Uczestnikiem. Za zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym uznaje się posłużenie wyłącznie jednym adresem miejsca zamieszkania Uczestnika. Potwierdzić nr telefonu wysyłając sms o podanej treści na numer podany w formularzu.
f) Użyć dostępnej na stronie internetowej funkcjonalności „Potwierdź Twoje dane” lub „przejdź dalej”.
Dokonując czynności określonych w ust. 1 lit. d) Uczestnik niniejszym przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z tekstem stanowiącym przejaw działalności twórczej Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora uprawnienie do wykonywania zależnego prawa autorskiego i uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności na publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Ograniczenie przez Uczestnika, w toku czynności wskazanych w ust. 1, liczby podmiotów, którym Organizator będzie uprawniony udostępniać dane osobowe pozostaje bez wpływu na wyłonienie Laureata w sposób określony w §3.
Organizator jest uprawniony do zweryfikowania czy Uczestnik spełnia warunki określone w §1 ust. 5 oraz do zweryfikowania zgodności wprowadzonych przez Uczestnika danych, o których mowa w ust. 1 lit. a) oraz lit. e) z rzeczywistym stanem faktycznym, w szczególności poprzez zainicjowanie rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem albo wysłanie wiadomości elektronicznej do uczestnika z wykorzystaniem wskazanych przez Uczestnika numeru telefonu albo adresu poczty elektronicznej. Weryfikacji podlega w szczególności użycie przez Uczestnika wyłącznie jednego adresu poczty elektronicznej oraz jednego adresu miejsca zamieszkania Uczestnika, świadczących o jednokrotnej, unikalnej rejestracji użytkownika.
W przypadku ustalenia, iż Uczestnik nie spełnia wymogów wskazanych w §1 ust. 5 oraz nie wykonał zobowiązania określonego w ust 1., Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Organizator zawiadomi Uczestnika o fakcie niezakwalifikowania do konkursu wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.
§ 3 Wyłonienie laureata Konkursu

Oceny prawidłowości zgłoszenia, o którym mowa w §2 dokonuje komisja konkursowa, w której skład wchodzi nie mniej niż 2 osób wskazanych przez Organizatora (dalej: Komisja).
Z pośród Uczestników, którzy zgłosili w sposób prawidłowy udział w Konkursie zostanie wyłoniony jeden Uczestnik, który najlepiej, w ocenie Komisji, wykonał zadanie określone w §2 ust. 1 lit. d). Kryteriami oceny wykonania zadania jest w szczególności kreatywność Uczestnika oraz unikalny charakter tekstu (dalej: Laureat).
Z pośród pozostałych poza Laureatem Uczestników, którzy zgłosili w sposób prawidłowy udział w Konkursie wyłonieni zostaną kolejno czterej Uczestnicy, którzy najlepiej po Laureacie, w ocenie Komisji, wykonali zadanie określone w §2 ust. 1 lit. d).
Wyłonienie Laureata oraz kolejnych czterech osób nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu wskazanego w §1 ust. 4.
W terminie 10 dni od dnia wyłonienia Laureata, Organizator powiadomi Laureata o wygranej w Konkursie. Powiadomienie nastąpi poprzez zainicjowanie rozmowy telefonicznej z Laureatem z wykorzystaniem wskazanego przez Laureata numeru telefonu. Organizator podejmie trzy próby zainicjowanie rozmowy telefonicznej z Laureatem w trzech kolejnych dniach, jedna próba raz dziennie, w godzinach od 9.00 do 18.00. Próby połączeń z Laureatem będą wykonywane do czasu uzyskania połączenia z Laureatem, przy czym za nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się w szczególności nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości zrealizowania połączenia spowodowany odłączeniem aparatu telefonicznego od sieci, wynikającego np. z przebywania poza zasięgiem sieci. W przypadku, gdy powyższe działania Organizatora będą bezskuteczne, Uczestnik traci status Laureata i zostaje wykluczony z Konkursu. Postanowienia §2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
W toku rozmowy telefonicznej Organizator jest uprawniony do dokonania weryfikacji danych Użytkownika, o której mowa w §2 ust. 4. W przypadku negatywnej weryfikacji Uczestnik traci status Laureata i zostaje wykluczony z Konkursu. Postanowienia §2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykluczenia Laureata następującego w okolicznościach wskazanych w ust. 5 albo w ust. 6, Laureatem staje się kolejna osoba spośród określonych w ust. 3. Postanowienia ust. 5 w zakresie powiadomienia Laureata stosuje się odpowiednio, przy czym powiadomienie nastąpi w terminie 3 dni od dnia wykluczenia poprzedniego Laureata.
W przypadku wykluczenia wszystkich kolejnych Laureatów, Konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.
Informacje o Laureacie zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.konkursynagrody.pl, w formie anonimowej, w postaci imienia oraz pierwszej litery nazwiska i miejscowości wskazanych przez Laureata wraz ze sformułowanym przez Laureata tekstem, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. d).

§ 4 Nagroda

Nagrodą w Konkursie jest jedna z rzeczy ruchomych oraz pieniężnych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do przedmiotowego Regulaminu, której wyboru dokonał Laureat (dalej: Nagroda).
Wartość pojedynczej Nagrody jest różna, nie wyższa 6.509 zł.
Laureat dokonuje wyboru Nagrody w toku rozmowy telefonicznej, wskazanej w §3 ust. 5. W przypadku niedokonania wyboru Nagrody, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. W następstwie odstąpienia stosuje się odpowiednio postanowienia §3 ust. 7.
Organizator potwierdzi wybór dokonany przez Laureata w formie wiadomości elektronicznej wysłanej bezzwłocznie na adres wskazany przez Laureata. Jeżeli w terminie 3 dni od nadania przez Organizatora wiadomości Laureat nie dokona odmiennego wyboru niż dokonany w toku rozmowy telefonicznej, wybór jest wiążący.
W terminie 60 dni od dnia uznania wyboru za wiążący, Organizator nada Nagrodę na adres wskazany przez Laureata. Organizator posłuży się podmiotem prowadzącym działalność w zakresie usług pocztowych i przewozowych – przewoźnikiem. Laureat zobowiązany jest zbadać przesyłkę zawierającą Nagrodę i bezzwłocznie powiadomić Organizatora o stwierdzonych uszkodzeniach Nagrody związanych z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozu oraz współdziałać w zakresie ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę.
W przypadku zwrotu przesyłki zawierającej Nagrodę z powodu niemożliwości jej doręczenia, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Za niemożliwość doręczenia przesyłki uważa się w szczególności odmowę odbioru przesyłki przez Laureata oraz nieodebranie przesyłki przez Laureata w terminie 30 dni od podjęcia przez przewoźnika próby doręczenia przesyłki i zawiadomienia Laureata przez przewoźnika o możliwości odebrania przesyłki w miejscu wskazanym przez przewoźnika.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

W przypadku odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konkursie, przewidzianej w §2 ust. 5, oraz wykluczenia z Konkursu, przewidzianego w §3 ust. 5 i ust. 6, jak również w przypadku powzięcia przez Uczestnika wiedzy o nieprawidłowościach w przeprowadzeniu Konkursu, Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
Reklamacja winna być wniesiona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i skierowana na adres siedziby Organizatora.
Reklamacja winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiedzy o odmowie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konkursie, przewidzianej w §2 ust. 5, o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, przewidzianego w §3 ust. 5 i ust. 6, albo od dnia powzięcia przez Uczestnika wiedzy o nieprawidłowościach w przeprowadzeniu Konkursu. Bezskuteczny upływ powyższego terminu skutkuje wygaśnięciem uprawnienia do wniesienia reklamacji.
Organizator jest zobowiązany zakomunikować Uczestnikowi stanowisko w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma obejmującego reklamację Uczestnika.
Bez względu na dzień powzięcia wiedzy o odmowie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konkursie, przewidzianej w §2 ust. 5, o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, przewidzianego w §3 ust. 5 i ust. 6, albo powzięcia przez Uczestnika wiedzy o nieprawidłowościach w przeprowadzeniu Konkursu, uprawnienie do wniesienia reklamacji wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu wskazanego w §1 ust. 4.

§ 6 Postanowienia końcowe

W związku z faktem, iż udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w formie przekazu danych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych oraz przy użyciu sieci telekomunikacyjnej, Organizator wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Uczestnika, rozumiane również jako nieprawidłowości w świadczeniu na rzecz Uczestnika usług w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej.
Oznaczenia Nagród, w szczególności oznaczenia stanowiące znaki towarowe podlegają ochronie udzielonej uprawnionym podmiotom, w szczególności dostawcom nagród. Podmioty uprawnione nie mają udziału w organizacji Konkursu, nie są również Partnerami, o których mowa w §1 ust. 3 „Polityki prywatności” wprowadzonej przez Organizatora i dostępnej na stronie www.konkursynagrody.pl.
Wraz z wydaniem Nagrody Organizator przenosi na Laureata uprawnienia przysługujące z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez dostawcę nagrody lub inny podmiot, który gwarancji udzielił
Konkurs, którego zasady utrwalono w formie przedmiotowego Regulaminu, stanowi utwór podlegający ochronie wskazanej w „Warunkach prawnych” wprowadzonych przez Organizatora i dostępnych na stronie www.konkursynagrody.pl.
Zobowiązania związane z Konkursem podlegają przepisom prawa polskiego. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne z zastosowaniem polskich przepisów o postępowaniu.
regulamin wchodzi z dniem opublikowania 01.03.2018

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu pod nazwą „konkursy z Nagrodami – BONUS”

Lista przykładowych Nagród:

Ilość Opis Cena w EUR Przybliżona cena w PLN
1 Gyrodriver Back & Decker 50,00 € 216 PLN
1 Zestaw 2 wykrywaczy dymu 70,00 € 302 PLN
1 Choinka NordMann 170/200 cm 70,00 € 302 PLN
1 KosiarkaEMAX 421800W Black & Decker 200,00 € 864 PLN
1 Frytkownica Actifry 200,00 € 864 PLN
1 Grill Weber One Touch 250,00 € 1 080 PLN
1 Grill elektryczny Weber 300,00 € 1 296 PLN
1 Pralka 400,00 € 1 728 PLN
1 Roczny abonament w w klubie sportowym 500,00 € 2 159 PLN
1 iPad Air 2 500,00 € 2 159 PLN
1 Dmuchane Spa 500,00 € 2 159 PLN
1 Zestaw kosmetyków 500,00 € 2 159 PLN
1 Odkurzacz Dyson Allergy 500,00 € 2 159 PLN
1 Grill weglowy Weber Performer 520,00 € 2 246 PLN
1 Samsung note 5 600,00 € 2 591 PLN
1 Samsung Galaxy S5 650,00 € 2 807 PLN
1 iPhone 6 700,00 € 3 023 PLN
1 Samsung Galaxy S6 709,00 € 3 062 PLN
1 iPhone 6s 750,00 € 3 239 PLN
1 iPhone x 1000,00 € 4 455 PLN
1 3 zestawy kosmetyków 960,00 € 4 146 PLN
1 Grill gazowy Weber à Gaz 1 000,00 € 4 319 PLN
1 Kitchenaid cook processor 1 000,00 € 4 319 PLN
1 Surface Pro 4 1 100,00 € 4 751 PLN
1 iMac 21.5 cali 1 100,00 € 4 751 PLN
1 Karta paliwowa 1 200,00 € 5 183 PLN
1 Cooking Chef Kenwood 1 300,00 € 5 615 PLN
1 TV 4K 1 500,00 € 6 478 PLN
1 TV 3D Full HD 1 500,00 € 6 478 PLN
1 Lodówka amerykańska 1 500,00 € 6 478 PLN
1 Plancha i grill 1 500,00 € 6 478 PLN
1 Pralka z podwójnym bębnem 1 500,00 € 6 478 PLN
1 Paliwo 1 200,00 € 5 183 PLN
1 Zestaw Kinder 100,00 € 432 PLN
1 Zestaw KitKat & M&M’s 100,00 € 432 PLN
1 Zestaw Nutella 100,00 € 432 PLN
1 Samsung AddWash 600,00 € 2 591 PLN
1 Zestaw Bonne Maman 100,00 € 432 PLN
1 iPhone X 769,00 € 3 337 PLN
1 Zestaw Haribo 15,00 € 65 PLN
1 4000 zł 800 € 4000 PLN

Polityka prywatności
w RAMACH konkursu „konkursy z nagrodami”

§1 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem „Konkursy z nagrodami” (dalej: Konkurs) jest Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN (dalej Administrator).

2. Poprzez wprowadzenie danych osobowych do pól formularza wyświetlanych na stronie internetowej oraz poprzez użycie dostępnej na tej stronie funkcjonalności „Potwierdź swoje uczestnictwo”, osoba odwiedzająca stronę staje się uczestnikiem Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych przez Administratora (dalej: Uczestnik). Uczestnik składając wniosek wyraża zgodę n przetwarzanie podanych danych na podstawie RODO i ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na udostępnienie danych, przy pomocy funkcjonalności strony internetowej, o których mowa w ust. od 4, do 7, Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych Uczestnika wszystkim, albo niektórym, wskazanym przez Uczestnika, podmiotom (dalej: Partnerzy). Z informacjami o Partnerach, którym Administrator jest uprawniony udostępnić dane, można zapoznać się korzystając z funkcjonalności „Informacje o Partnerach” a następnie „partnerom”.

4. Korzystając z funkcjonalności, o której mowa w ust. 2 Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora danych osobowych Partnerom. W celu uczestnictwa bez otrzymywania ofert partnerów, uczestnik może skorzystać z funkcjonalności „kliknij tutaj”. Uczestnik może wskazać Partnerów, którym Administrator uprawniony jest udostępnić dane osobowe Uczestnika korzystając z funkcjonalności „Informacje o Partnerach”. Uczestnik może nie wskazać żadnych Partnerów.

5. Uczestnik, dokonując czynnego wyboru, korzystając z funkcjonalności „Tak” albo „Nie, dziękuję” oraz następnie „Zatwierdź” udziela Administratorowi zgody na udostępnienie danych osobowych Uczestnika wskazanym w powyższy sposób Partnerom.

6. Poprzez wprowadzenie danych osobowych do pól formularza wyświetlanych na stronie internetowej oraz poprzez użycie dostępnej na tej stronie funkcjonalności „Potwierdź Twoje dane”, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych przez Administratora.

7. Korzystając z funkcjonalności, o której mowa w ust. 6 Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora danych osobowych Partnerom. W celu uczestnictwa bez otrzymywania ofert partnerów, uczestnik może skorzystać z funkcjonalności „kliknij tutaj”. Uczestnik może wskazać Partnerów, którym Administrator uprawniony jest udostępnić dane osobowe Uczestnika korzystając z funkcjonalności „Informacje o Partnerach”. Uczestnik może nie wskazać żadnych Partnerów.

8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody, poprzez użycie dostępnej na tej stronie funkcjonalności „Potwierdź Twoje dane”, o której mowa w ust. 6, Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych Uczestnika wybranemu przez Administratora podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usług pocztowych i przewozowych w celu dostarczenia korespondencji i nagrody – w przypadku wygranej Uczestnika w Konkursie.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji:

– o istnieniu zbioru oraz do uzyskania informacji o Administratorze, w szczególności dotyczących adresu siedziby i pełnej nazwy Administratora;
– o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w tworzonym przez Administratora zbiorze;
– od kiedy dane osobowe dotyczące Użytkownika przetwarzane są w zbiorze tworzonym przez Administratora;
– o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące Użytkownika, chyba że Administrator jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
– o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane;

10. Uczestnik jest uprawniony żądać podania w powszechnie zrozumiałej formie treści danych przetwarzanych przez Administratora jak również żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania albo ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu i zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych osobom trzecim bez zgody Uczestnika. Dane mogą być w szczególności wykorzystane do nawiązania połączenia telefonicznego albo przesłania wiadomości tekstowej w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

12. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Uczestnika danych osobowych osób trzecich poprzez wypełnienie pól formularza wyświetlanych na stronie internetowej, Uczestnik oświadcza, iż przekazał osobom trzecim informacje o Administratorze oraz celu i zakresie przetwarzania danych przez Administratora jak również, że uzyskał zgodę osób trzecich na udostępnienie danych.

13. Wyrażenie przez Uczestnika zgody, o której mowa ust. 2 oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 12 oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w trakcie i po zakończeniu Konkursu w zakresie niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości działalności prowadzonej przez Administratora.

§2 Informacja handlowa

1. Wyrażenie przez Uczestnika zgody, o której mowa w §1 ust. 2 oznacza zgodę Uczestnika na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz od wszystkich, albo niektórych Partnerów, wskazanych przez Uczestnika, w sposób określony w §1 ust. od 4 do 7. Przekazywanie informacji handlowych może odbywać się przy pomocy poczty tradycyjnej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego jak również przy pomocy podanego przez Uczestnika adresu elektronicznego, na co Uczestnik wyraża zgodę.

2. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Uczestnika danych osobowych osób trzecich, w sposób określony w §1 ust. 12, Uczestnik oświadcza, iż osoba trzecia, której dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz od wszystkich Partnerów. Przekazywanie informacji handlowych może odbywać się przy pomocy poczty tradycyjnej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego jak również przy pomocy podanego przez Uczestnika adresu elektronicznego osoby trzeciej, na co osoba trzecia wyraziła zgodę, o której to okoliczności Uczestnik zapewnia.
§3 „Cookies”

1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej stosowane są tzw. „cookies”, tj. informacje zapisywane przez urządzenia odpowiedzialne ze wyświetlanie strony internetowej na urządzeniu końcowym, przy pomocy którego osoba odwiedzająca stronę może zapoznać się z jej treścią. Do zapisu dochodzi w czasie korzystania z aplikacji służącej do wyświetlania stron internetowych – przeglądarki internetowej, jeżeli ustawienia aplikacji nie uniemożliwiają zapisu. Urządzenia odpowiedzialne ze wyświetlanie strony mogą odczytać „cookies” przy każdorazowym połączeniu się ze stroną z tego urządzenia końcowego przy pomocy przeglądarki internetowej. Pliki stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i zawierają oznaczenie strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niektóre z „cookies” zapisywane są na urządzeniu końcowym wyłącznie na czas trwania sesji i ulegają automatycznemu usunięciu po zamknięciu aplikacji służącej do przeglądania stron internetowych. Pliki „cookies” mogą być również zapisane na dłuższy czas, zależny od przewidywalnej przydatności.

2. Wykorzystywane przez naszą stronę tzw. „cookies” mają na celu dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania ze strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej stronę i wyświetlić zawartość strony w sposób dostosowany do potrzeb podyktowanych specyfiką i konfiguracją urządzenia końcowego. Przy pomocy „cookies” utrwalane są również informacje wprowadzane do formularzy zamieszczonych na stronie, co eliminuje potrzebę ich powtórnego wprowadzania w przypadku ponownego wyświetlenia strony.

3. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej stosowane są również „cookies” pochodzące od Partnerów, których zapisanie na urządzeniu końcowym pozwala na ustalanie preferencji w zakresie przeglądanych treści i umożliwia prezentowanie spersonalizowanych ofert promocyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące przykładowych mechanizmów stosowanych w celu prezentowania zindywidualizowanych ofert dostępne są pod poniższym adresem: http://www.youronlinechoices.com/pl/

Cookies osób trzecich na naszej stronie

Zamieszczanie i wykorzystanie plików cookie przez osoby trzecie podlegają polityce prywatności tych stron trzecich.

Poniżej informujemy Państwa o znanych nam plikach cookie i środkach, którymi dysponują Państwo, by dokonać wyboru opcji dotyczących cookies.

Istnieje możliwość, że udostępnimy te informacje anonimowo stronom trzecim, aby zaoferować Państwu ekskluzywne oferty promocyjne.

4. W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie „cookies” w urządzeniu końcowym. Wybór aplikacji należy do osoby odwiedzającej stronę internetową. Praktycznie wszystkie aplikacje – przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie „cookies” i dokonywanie w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby ograniczyć lub uniemożliwić zapis „cookies”. Poszczególne czynności, które należy podjąć w celu dokonania zmian są specyficzne dla aplikacji – przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba odwiedzająca stronę. Z powyższych względów, w celu zmiany ustawień, należy stosować się do wskazówek zamieszczonych na stronach internetowych dostawcy konkretnej przeglądarki internetowej. Poniżej wskazano odesłania do informacji dotyczących najczęściej używanych przeglądarek internetowych:

– w przypadku Google Chrome
– w przypadku Microsoft Internet Explorer
– w przypadku Mozilla Firefox
– w przypadku Opera
– w przypadku Safari

5. W braku odmiennych ustawień aplikacji – przeglądarki internetowej, poprzez użycie dostępnej na stronie funkcjonalności „Potwierdź swoje uczestnictwo” wyrażona zostaje zgoda na zapisywanie plików „cookies”, w tym plików wskazanych w ust. 3. W przypadku niewyrażenia zgody w powyższy sposób, zapisywane będą wyłącznie „cookies” pełniące funkcje, o których mowa w ust. 2.
6. Opt-out

Państwa żądanie dotyczące „opt-out” zostało zrealizowane poprzez umieszczenie na Państwa urządzeniu pliku cookie o nazwie „optout”. Długość życia tego pliku to 5 lat. Jeśli internauta usunie ten plik cookie, nie będziemy mogli zapewnić mu realizacji wspomnianego wyżej żądania.

Informacje Prawne
Prawa własności intelektualnej, tajemnica przedsiębiorstwa

1. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne związane z treściami, elementami grafiki oraz układem graficzno-tekstowym jak również kod służący do zapisania strony internetowej (dalej: Utwór) przysługują Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN.

2. Utwór podlega ochronie wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowanie Utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka i adaptacja, rozumiane również jako całkowite lub częściowe przedstawienie Utworu, stanowi wykonywanie zależnego prawa autorskiego, wymagającego uzyskania zgody twórcy. Wobec niewyrażenia przez twórcę zgody, korzystanie z powyższych utworów stanowić będzie naruszenie obarczone sankcjami cywilnymi i karnymi. Sankcje polegają w szczególności na możliwości żądania wynagrodzenia przez twórcę. Czyn może również podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
– w zależności od charakteru naruszenia.

3. Przy pomocy strony internetowej pozyskiwane są dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wskazanego w ust. 1, która podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykorzystywanie danych pozyskiwanych przy pomocy strony podlega kwalifikacji jako czyn nieuczciwej konkurencji, którego popełnienie będzie obarczone sankcjami cywilnymi i karnymi. Niezależnie od obowiązku naprawienia szkody czyn może również podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kontakt
Kontakt możliwy jest przy użyciu danych dostępnych reklamacja (małpa) kredi.com, albo drogą pocztową pod adresem: Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN lub n stronie www.stopspam.pl

0 0 votes
Daj ocenę
nagroda gwarantowana
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Resetuj Hasło